مراجعه تصامیم محطه الدیزل ساورو)ذات سعه ۴۰۰۰ متر مکعب/الیوم( لمصنع الإسمنت

البحوث حول مضخه میاه بإستیعاب ۵۲۰٫۰۰۰ مترمکعب فی الیوم لأجل الشرب والزراعه

تصمیم بناء وبیع مضخه تحلیه فی میناء عباس بإستیعاب ۱۰۰٫۰۰۰ متر
مکعب

البحث حول تصمیم مضخات التحلیه بطریقه ال RO

تصمیم بناء وبیع مضخه تحلیه فی میناء عباس بإستیعاب ۱۰۰٫۰۰۰ متر
مکعب

امکان‌سنجی آب شیرین‌کن شهرستان کوهستک

آب شیرین‌کن سیمان هرمزگان

آب شیرین‌کن ۱۰۰۰۰۰ مترمکعب بندرعباس

آب شیرین­کن بندر خمیر

ساخت فیلم مستند علمی ضرورت احداث آب‏شیرین‏کن در سواحل جنوب‏شرق ایران

البحوث حول مضخه تحلیه میاه فی قشم

القائمة