اعتقاد ما بر این است که بقاء، رشد و سودآوری شرکت در گرو ارائه خدمات با کیفیت، در زمان مقرر، در چارچوب هزینه مصوب، با حفظ انعطاف در برآوردن خواسته هی کارفرما و نهایتاً بهبود مستمر شرکت است. باور ما بر این است که نیروی انسانی متخصص و مجرب، مهمترین سرمایه شرکت می‌باشد. روش انجام کار در این شرکت، استفاده از آخرین دستاوردهای حرفه¬‌ای در زمینه های تخصصی شرکت، استفاده از روش های مطالعاتی و مدیریتی شناخته شده و استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای مهندسی روز دنیا است. مدیران شرکت آب و محیط خاورمیانه، در پی آن‌ ‌‌اند تا تصویر ذهنی جامعه تخصصی از شرکت خود را، به عنوان “متخصصین امین” شکل دهند و کارفرمایان، همواره این شرکت را در زمره گزینه-‌های نخست، برای حضور در پروژه های توسعه ای عمرانی خود در نظر بگیرند.
فهرست